Trip     
 
  From:
 
  To:
 
 
  Depart Date:
 
  Return Date:
 
 
  Passengers:
Adults 
Children 
Infants 
   Class:
      
   Airline:
      
  Search Option:
 
เกาหลีใต้ 70% ของประเทศ เป็นเทือกเขา จึงจัดเป็นเทศที่มีภูมิประเทศ เป็นเทือกเขามากที่สุด แห่งหนึ่งของโลก ควมเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ของแผ่นดิน ที่เป็นหินแกรนิตและหินปูน ทำให้เกิดภูมิประเทศ ที่สวยงามอย่าง มหัศจรรย์

ข้อมูลท่องเที่ยวเกาหลีใต้
ข้อมูลวีซ่าเกาหลีใต้

ทัวร์เกาหลี

NAEJANGSAN IN KOREA  
รหัสทัวร์ : KRTWKSS001 ประเทศ : เกาหลีใต้
ระยะเวลาทัวร์ : 5 วัน สายการบิน : T'way Air
ราคา :19,900 บาท
ทัวร์คุณภาพ ทัวร์เกาหลี
• ภูเขาหูม้า – วัดแท๊ปซา – อุทยานแนจังซาน - เมืองเจินจู
• พิพิธภัณฑ์กระดาษเกาหลี - หมู่บ้านวัฒนธรรมเจินจู – อุทยานแนจังซาน - สวนผลไม้
• สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - พระราชวังชางด็อกกุง – ศูนย์โสมรัฐบาล – ศูนย์เครืEองสำอาง -

กำหนดการเดินทาง : เมษายน – มิถุนายน 2560