Trip     
 
  From:
 
  To:
 
 
  Depart Date:
 
  Return Date:
 
 
  Passengers:
Adults 
Children 
Infants 
   Class:
      
   Airline:
      
  Search Option:
 เอกสารยื่น วีซ่า รัสเซียวีซ่า ธุรกิจ
1. การขอวีซ่า จะต้องให้บริษัทที่รัสเซีย ขออนุญาติจากกองตรวจคนเข้าเมืองรัสเซียก่อน พอได้ใบ
autorizee แล้ว เขาจะส่งมายังสถานฑูตรัสเซียในไทยส่วนอีก 1 ใบ บริษัทในรัศเซียจะเก็บไว้ ให้ส่ง
Fax กลับมาให้คนเดินทางเพื่อนำมายื่นวีซ่า
2. จดหมายรับรองการทำงาน
3. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 3 รูป
4. ฟอร์มวีซ่ากรอกข้อมูลครบถ้วนและเซ็นชื่อ 1 ชุด
5. พาสปอร์ตตัวจริงที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า พร้อมเล่มเก่าถ้ามี
6. ใช้เวลาทำการ 7 วัน/ด่วน 3 วัน/ด่วน 1 วัน


วีซ่า ท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยวที่จะขอวีซ่าเข้าประเทศรัสเซีย จะต้องมีการซื้อบริการโรงแรมที่พักในประเทศรัสเซีย โดยผ่านบริษัทท่องเที่ยว หรือตัวแทนการท่องเที่ยวที่ขึ้นทะเบียนกับทางกระทรวงการต่างประเทศ และสถานทูตรัสเซีย


ที่ตั้งสถานทูต รัสเซีย
RUSSIA EMBASSY
78 SAP RD,.SURIWONGSE,BANGRAK BANGKOK 10500
TEL:0 2234 9824,0 2268 1169,0 2234 2012
FAX:0 2237 8488

last update 03/12/2012