Trip     
 
  From:
 
  To:
 
 
  Depart Date:
 
  Return Date:
 
 
  Passengers:
Adults 
Children 
Infants 
   Class:
      
   Airline:
      
  Search Option:
 เอกสารยื่น วีซ่า ฟิลิปปินส์วีซ่า ธุรกิจ
1. จดหมายรับรองการทำงาน
2. จดหมายเชิญ
3. รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 รูปพื้นหลังสีขาวหรือสีอ่อน
4. พาสปอร์ตตัวจริงที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า+พาสปอร์ตเก่าถ้ามี
5.ใช้เวลาทำการ 4 วัน
6. ฟอร์มวีซ่ากรอกข้อมูลครบถ้วนและเซ็นชื่อ 2 ชุด
7. ตั๋วเครื่องบินตัวจริงไป-กลับ
8. work permitตัวจริง (สำหรับชาวต่างชาติ)วีซ่า ท่องเที่ยว
1. จดหมายรับรองการทำงาน
2.ใบจองโรงแรม
3. รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 รูป พื้นหลังเป็นสีอ่อนหรือสีขาว
4. .พาสปอร์ตตัวจริงที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า
พร้อมพาสปอร์ตเก่า(ถ้ามี)
5. ฟอร์มวีซ่ากรอกข้อมูลครบถ้วน และเซ็นชื่อ 2 ชุด
6. ใช้เวลาทำการ 4 วัน
7. work permitตัวจริง (สำหรับชาวต่างชาติ)
8. ใบจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ


ที่ตั้งสถานทูต ฟิลิปปินส์
PHILIPPINES EMBASSY
760 SUKHUMVIT RD., BANGKOK 10110
TEL:0 2260 6243,0 2260 6245
FAX:0 2260 6244
เวลายื่น 08:30-12:00 น./เวลารับ 14:-15:00 น.
last update 03/12/2012