Trip     
 
  From:
 
  To:
 
 
  Depart Date:
 
  Return Date:
 
 
  Passengers:
Adults 
Children 
Infants 
   Class:
      
   Airline:
      
  Search Option:
 เอกสารยื่น วีซ่า อิตาลี


วีซ่า ท่องเที่ยว
ผู้เดินทางต้องยื่นเรื่องด้วยตนเองเท่านั้น
1. แบบฟอร์ม 1 ชุด
2. Passport เล่มจริงที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน พร้อมสำเนาหน้าแรก และถ้ามี Passport เล่มเก่าให้แนบมาด้วย
3. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ พื้นฉากหลังขาว
4. จดหมายรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ
5. จดหมายเชิญจาก Italy ในกรณีไปธุรกิจ
6. สมุดบัญชีเงินฝากเล่มจริง พร้อมสำเนาทุกหน้า
7. สำเนาทะเบียนบ้าน + สำเนาบัตรประชาชน
8. ใบจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ + ใบจองโรงแรม
9. ประกันการเดินทาง วงไม่น้อยกว่า 2,000,000 บาท ( Medical Insurance )
10. ค่าธรรมเนียมวีซ่า 3,000 บาท (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับทางสถานทูต )
11. ใช้เวลายื่น 7 วันทำการ


ที่ตั้งสถานทูต อิตาลี
Embassy of Italy 399 Nang Linchee Rd., Bangkok
TEL: 0 2285 4090-3
FAX: 0 2285 4793
เวลาทำการ 09:00-12:00 น.

last update 03/12/2012