Trip     
 
  From:
 
  To:
 
 
  Depart Date:
 
  Return Date:
 
 
  Passengers:
Adults 
Children 
Infants 
   Class:
      
   Airline:
      
  Search Option:
 เอกสารยื่น วีซ่า อิหร่านวีซ่า ธุรกิจ
1. จดหมายรับรองการทำงาน
2. จดหมายเชิญ
3. รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 รูป
4. statement บริษัท
5. ฟอร์มวีซ่า
6. พาสปอร์ตตัวจริง+พาสปอร์ตเก่าถ้ามี
7.ใช้เวลาทำการ ประมาณ 2 วัน หลังจากที่กระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านแจ้งอนุมัติวีซ่าแล้ว


ที่ตั้งสถานทูต อิหร่าน

602 SUKHUMVIT RD.,BETWEEN SOI 22-24, BANGKOK 10110
TEL:0 2259 0611-3,0 2258 9322
FAX:0 2259 9111

 
last update 03/12/2012