Trip     
 
  From:
 
  To:
 
 
  Depart Date:
 
  Return Date:
 
 
  Passengers:
Adults 
Children 
Infants 
   Class:
      
   Airline:
      
  Search Option:
 เอกสารยื่น วีซ่า อินเดีย1. แบบฟอร์มออนไลน์คำร้องขอวีซ่าที่กรอกข้อมูลครบถ้วน
2. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน และต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
3. สำเนาหนังสือเดินทาง 2 ชุด
4. รูปถ่ายสี ด้านหลังเป็นสีอ่อน ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว 2 รูป
5. ผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางประเทศไทย ต้องแสดงสำเนาใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย
(Thai Work Permit) ใบถิ่นที่อยู่ (Residence Permit)
6. จดหมายรับรองการทำงานที่ระบุวัตถุประสงค์ในการเดินทาง และ หนังสือหรือจดหมายเชิญจากบริษัทหรือ
หน่วยงานในประเทศอินเดีย (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)


ที่ตั้งสถานทูต อินเดีย
EMBASSY OF INDIA
46, Prasarnmitr Sukhumvit, Soi 23
Bangkok 10110
Tel : 0 2258 0300-5
Fax : 0 2258 4627 / 262 1740 
last update 03/12/2012