Trip     
 
  From:
 
  To:
 
 
  Depart Date:
 
  Return Date:
 
 
  Passengers:
Adults 
Children 
Infants 
   Class:
      
   Airline:
      
  Search Option:
 เอกสารยื่น วีซ่า จีนวีซ่า ธุรกิจ
1. เฉพาะคนไทยใช้จดหมายเชิญจากจีน และจดหมายรับรองจากออฟฟิศที่กรุงเทพ ยื่นเป็น
Business Visa ได้แต่ชนิดวีว่าจะได้แค่ Sing Entry อายุวีซ่า3 เดือนโดยอยู่ในจีนได้ไม่เกิน 30 วัน
สำหรับ Double Entry (เข้า-ออก 2 ครั้ง)ต้องขอเป็น Case By Case และขึ้นอยู่กับทางสถานฑูตว่าจะ
ให้หรือไม่ แต่ถ้าเป็น Multiple Entry จะต้องมีใบ Authorization จากจีนแฟ็กซ์มาเท่านั้น
คนต่างชาติ จะยื่นBusiness Visa ได้ต่อเมื่อมีใบAutorise ตัวจริงส่งมาจากจีน(แฟ็กซ์ใช้ไม่ได้)
2. พาสปอร์ตตัวจริงที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนและมีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้าพร้อมพาสปอร์ต
เล่มเก่า(ถ้ามี)
3. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 1 รูป(อเมริกันใช้2รูป) พื้นหลังต้องไม่ใช่สีเลือดหมู
4. ต่างชาติต้องใช้ work permit ตัวจริงในการยื่นวีว่าแบบธุรกิจ(วีซ่าท่องเที่ยวไม่ต้องใช้)
5. ฟอร์มวีซ่ากรอกข้อมูลครถ้วนและเซ็นชื่อ 1 ชุด อเมริกันใช้ 2 ชุด
6. ใช้เวลาทำการ4 วัน/ด่วน 2 วัน และด่วน 1 วัน(ไม่รวมวันรับเอกสาร และส่งคืนพาสปอร์ต)
7. วีซ่านักข่าวมีอายุแค่ 15 วันนับจากวันรับเล่ม(หากยื่นล่วงหน้าต้องนับด้วยว่าครอบคลุมวันเดินทาง
ด้วยหรือไม่


วีซ่า ท่องเที่ยว
1. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 1 รูป(อเมริกันใช้2รูป) พื้นหลังต้องไม่ใช่สีเลือดหม
2. ฟอร์มพาสปอร์ตตัวจริงที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า+พาสปอร์ต
เล่มเก่า(ถ้ามี)
3. ฟอร์มวีซ่ากรอกข้อมูลครถ้วนและเซ็นชื่อ 1 ชุด
4. ใช้เวลาทำการ4 วัน/ด่วน 2 วัน และด่วน 1 วัน
5. คนไทยสามารถยื่นTourist Visa โดยขอเป็น Multiple Entry ได้ แต่คนต่างชาติที่ไม่มีใบ
Autorise จะขอได้สูงสุดแค่ Double Entry อายุวีซ่ารายละเอียดด้านล่าง
อายุวีซ่าจะนับจากวันที่ที่รับเล่ม(ไม่นับจากวันที่ที่ขอเข้าในฟอร์มวีซ่า)หากยื่นเล่มล่วงหน้า
ต้องลองนับดูด้วยว่าครอบคลุมวันที่ ที่เดินทางหรือไม่ อายุของวีซ่าท่องเที่ยว(คนไทย)คือ3เดือน
(อยู่จีนได้ไม่เกิน60วัน)ต่างชาติอายุวีซ่า60วัน(อยู่ในจีนได้ไม่เกิน30วัน)
แต่วีซ่านักข่าวจะมีอายุแค่15 วันนับจากวันรับเล่ม หากไม่แน่ใจให้ตรวจสอบกันสถานฑูตก่อนยื่น
เพราะถ้ายื่นล่วงหน้าแล้วอายุวีซ่าไม่ครอบคลุมการเดินทางจริง ผู้เดินทางจะต้องจ่ายค่าวีว่าใหม่เอง
**ไม่สามารถ Transfer วีซ่าได้ แต่สามารถถือพาสปอรืต 2 เล่มเดินทางได้โดยที่พาสปอรืตเล่มเก่าจะต้อง
ไม่ถูก ตัดมุมหรือถูกยกเลิกที่ตั้งสถานทูต จีน
57 RACHADAPISEK RD.,DINDAENG BANGKOK 1031
TEL:0 2245 7043-4
FAX:0 2245 7032
เวลายื่น-รับ 09.00-11.00 น./เวลารับ 15.00-16.00 น.
last update 03/12/2012