Trip     
 
  From:
 
  To:
 
 
  Depart Date:
 
  Return Date:
 
 
  Passengers:
Adults 
Children 
Infants 
   Class:
      
   Airline:
      
  Search Option:
 เอกสารยื่น วีซ่า ชิลี


1. Passport เล่มจริงที่อายุมากกว่า 6 เดือน
2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ
3. จดหมายรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ
4. Work Permit ตัวจริงพร้อมสำเนา
5. ค่ธรรมเนียมวีซ่าต้องโทรเช็คกับทางสถานทูตก่อน


ที่ตั้งสถานทูต ชิลี
The Embassy of the Republic of Chile 83/17 Wittayu Soi 1 Wireless Road Bangkok Thailand
เบอร์โทรศัพท์ :0 2251 9470-74
เบอร์โทรสาร : 0 2251 9475

 


last update 03/12/2012