Trip     
 
  From:
 
  To:
 
 
  Depart Date:
 
  Return Date:
 
 
  Passengers:
Adults 
Children 
Infants 
   Class:
      
   Airline:
      
  Search Option:
 เอกสารยื่น วีซ่า แคนาดาวีซ่า ธุรกิจ
1. จดหมายรับรองการทำงาน
2. จดหมายเชิญจากบริษัทในแคนาดา
3. สำเนา Statement update ย้อนหลัง 6 เดือน
4. รูปถ่ายกว้าง 2 นิ้ว ยาว 2 นิ้วสี 2 รูป พื้นหลังเป็นสีสีขาวใบหน้าใหญ่50%ของภาพ
5. พาสปอร์ตตัวจริงที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนและมีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้าพร้อมพาสปอร์ต
เล่มเก่า(ถ้ามี)
6. ฟอร์มวีซ่ากรอกข้อมูลครบถ้วนและเซ็นชื่อ 1 ชุด ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.bangkok.gc.ca
ดูหัวข้อ visa and immigration แล้วเลือก temporay resident visa แล้วคลิ๊ก The application
เลือก application for a temporay resident visa(IMM5257BและIMM5406E)
7. ใช้เวลาทำการ 2 วัน


วีซ่า ท่องเที่ยว
1. จดหมายรับรองการทำงาน
2. ใบจองโรงแรม
3. สมุดบัญชีออมทรัพย์ตัวจริงพร้อม up date ย้อนหลัง 6เดือน
4. รูปถ่ายกว้าง 2 นิ้ว ยาว 2 นิ้วสี 2 รูป พื้นหลังเป็นสีสีขาวใบหน้าใหญ่50%ของภาพ
5. ฟอร์มพาสปอร์ตตัวจริงที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า+พาสปอร์ต
เล่มเก่า(ถ้ามี)
6. ฟอร์มวีซ่ากรอกข้อมูลครบถ้วนและเซ็นชื่อ 1 ชุด ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.bangkok.gc.ca
ดูหัวข้อ visa and immigration แล้วเลือก temporay resident visa แล้วคลิ๊ก The application
เลือก application for a temporay resident visa(IMM5257BและIMM5406E)
7. ใช้เวลาทำการ 2 วัน


ที่ตั้งสถานทูต แคนาดา
CANADA EMBASSY
990 15/F ABDULRAHIM PLACE
RAMA IV RD.,BANGRAK BANGKOK 10500
TEL:0 2636 0540, FAX:0 2636 0565
เวลายื่น-วีซ่า 08:00-12:00 น./เวลารับ 13:30-14:30 น.


last update 03/12/2012