Trip     
 
  From:
 
  To:
 
 
  Depart Date:
 
  Return Date:
 
 
  Passengers:
Adults 
Children 
Infants 
   Class:
      
   Airline:
      
  Search Option:
 

โปรแกรมทัวร์

โปรแกรม : เที่ยวพม่า ในราคาจิ๊บจิ๊บ บินไปกับนกแอร์
รหัสทัวร์ : RGNBI017 ประเทศ : เมียนมาร์
ระยะเวลาทัวร์ : 3 วัน 2 คืน สายการบิน : Nok Air (DD)
ราคา : 8,999 บาท

ทัวร์คุณภาพ ทัวร์พม่า
• ย่างกุ้ง-ตลาดสก๊อต-เจดีย์ไจ๊เข้า-เทพทันใจไจ๊เข้า-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ เทพกระซิบ
• หงสาวดี-วัดไจ้คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระนอนชเวตาเลียว-เจดีย์ไจ๊ปุ่น-พระราชวังบุเรงนอง-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง


กำหนดการเดินทาง : มีนาคม – มิถุนายน 2561


โปรแกรม : โปรประหยัดเที่ยวพม่า บินนกแอร์
รหัสทัวร์ : RGNBI018 ประเทศ : เมียนมาร์
ระยะเวลาทัวร์ : 3 วัน สายการบิน : Nok Air (DD)
ราคา : 9,999 บาท

ทัวร์คุณภาพ ทัวร์พม่า
• ย่างกุ้ง-หงสาวดี-เจดีย์ชเวมอดอร์-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน(รวมรถขึ้นพระธาตุ)
• พระธาตุอินทร์แขวน-วัดไจ๊คะวาย-พระราชวังบุเรงนอง-พระนอนชเวตาเลียว
• หงสาวดี-ย่างกุ้ง-เจดีย์โบตะทาวน์ เทพทันใจ-เทพกระซิบ-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง


กำหนดการเดินทาง : มีนาคม – มิถุนายน 2561


โปรแกรม : โปรสุขใจ...บินไปอิ่มบุญ กับ Air Asia
รหัสทัวร์ : RGNBI020 ประเทศ : เมียนมาร์
ระยะเวลาทัวร์ : 3 วัน 2 คืน สายการบิน : Air Asia
ราคา : 9,999 บาท

ทัวร์คุณภาพ ทัวร์พม่า
• ย่างกุ้ง-หงสาวดี-เจดีย์ชเวมอดอร์-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน(รวมรถขึ้นพระธาตุ)
• พระธาตุอินทร์แขวน-วัดไจ๊คะวาย-พระราชวังบุเรงนอง-พระนอนชเวตาเลียว-หงสาวดี-เจดีย์โบตาทาวน์
• เทพทันใจ เทพกระซิบ-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง


กำหนดการเดินทาง : มีนาคม – เมษายน 2561


โปรแกรม : บินลัดฟ้าสู่พม่า...พาเที่ยวเนปิดอว์
รหัสทัวร์ : RGNBI019 ประเทศ : เมียนมาร์
ระยะเวลาทัวร์ : 4 วัน สายการบิน :Thai Lion Air (SL)
ราคา : 12,900 บาท

ทัวร์คุณภาพ ทัวร์พม่า
• ย่างกุ้ง-พระนอนตาหวาน-กรุงเนปิดอว์-มหาเจดีย์อุปปาตสันติ
• กรุงเนปิดอว์-หงสาวดี-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน
• พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี-พระนอนชเวตาเลียว-พระธาตุมุเตา-พระราชวังบุเรงนอง-ย่างกุ้ง-เทพทันใจ-ตลาดสก๊อต พระมหาเจดีย์ชเวดากอง


กำหนดการเดินทาง : มีนาคม – มิถุนายน 2561


โปรแกรม : Special Sakura XJ
รหัสทัวร์ : NRTJG015
ประเทศ : ญี่ปุ่น
ระยะเวลาทัวร์ : 6 วัน 3 คืน
สายการบิน : Air Asia X (XJ)
ราคา : 38,900 บาท

• สัมผัสบรรยากาศ "ล่องเรือโจรสลัด" ชมความงามของทะเลสาบอาชิ ณ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่

• “ไข่ดาอายุยืน7ปี” ความเชื่อที่เล่ากันรุ่นสู่รุ่น หากท่านได้ทานไข่ดา1ใบนั้น สามารถต่ออายุได้ 7ปี

• ชมความสวยงามของ “ดอกซากุระ” หนึ่งสัญลักษณ์ของญี่ปุ่น ณ สวนอุเอะโนะ

• ให้ท่านได้ผ่อนคลาย แช่น้าแร่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์ อิ่มไม่อั้น

• ช้อปสินค้าแบรนด์เนมราคาถูก ณ "โกเทมบะเอ้าท์เล็ต"


กำหนดการเดินทาง : 28 มีนาคม - 2 เมษายน / 30 มีนาคม - 4 เมษายน 2561

โปรแกรม : Love Sakura XJ
รหัสทัวร์ : NRTJG006
ประเทศ : ญี่ปุ่น
ระยะเวลาทัวร์ : 6 วัน 3 คืน
สายการบิน : Air Asia X (XJ)
ราคา : 41,900 บาท

• ชมความงามของ เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว ณ Nabana no Sato

• นาท่านขึ้นสู่ “โอวาคุดานิ” ชิมไข่ดาเชื่อว่าทานไข่ดา 1 ใบ ช่วยเสริมอายุอีก 7ปี

• รื่นรมย์ชมทิวทัศน์ด้วยการนั่ง "รถไฟสายโรแมนติก" ชม “ดอกซากุระ” สองข้างทาง

• ชมความสวยงามของ “ดอกซากุระ” หนึ่งสัญลักษณ์ของญี่ปุ่น ณ สวนอุเอะโนะ

• ให้ท่านได้ผ่อนคลาย แช่น้าแร่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์ อิ่มไม่อั้น


กำหนดการเดินทาง : มีนาคม – เมษายน 2561

โปรแกรม : Wisteria Kyushu
รหัสทัวร์ : FUKJG001
ประเทศ : ญี่ปุ่น
ระยะเวลาทัวร์ : 5 วัน 3 คืน
สายการบิน :THAI AIRWAYS
ราคา : 42,900 บาท

• ชม “บ่อน้ำแร่จิโคกุ” บ่อน้ำแร่ธรรมชำติที่มีสีสีฟ้ำสวยสดใส เหมือนน้ำทะเล

• ชม “อนุสรณ์สถำน” ที่สร้ำงขึ้นเพื่อรำลึกถึงเหตุกำรณ์สงครำมโลกครั้งที่2 ที่เมืองนำงำซำ

• นั่งกระเช้ำขึ้นสู่จุดชมวิว “ภูเขำอินำซะ” ซึ่งตั้งอยู่ที่ควำมสูง 333 เมตร สัญลักษณ์เมืองนำงำซำกิ

• สุดอลังกำรกับอุโมงค์ “ดอกวิสทีเรีย” ที่สวนคำวำชิฟูจิ 1ปีมีรอบเดียวเท่ำนั้น

• ชม “หมู่บ้ำนยูฟูอิน” หมู่บ้ำนหัตกรรมและต้นกำเนิด OTOP


กำหนดการเดินทาง : เดือน 25 - 29 / 26 - 30 เมษำยน 2561 และ 2 - 6 / 3 - 7 / 5 - 9 พฤษภาคม 2561

โปรแกรม : Special Tokyo Spring
รหัสทัวร์ : NRTJG014
ประเทศ : ญี่ปุ่น
ระยะเวลาทัวร์ : 6 วัน 3 คืน
สายการบิน :THAI AIRWAYS
ราคา : 43,900 บาท

• ชมเหล่าดอกไม้นานาพันธุ์อาธิ วิสทีเรีย, เบบี้บลูอายส์

• ชมความงามของ “ทุ่งพิงค์มอส” มนต์เสน่ห์..พรมธรรมชาติที่สีชมพูหลากสีสันสวยสดใส

• สัมผัสบรรยากาศ "ล่องเรือโจรสลัด" ชมความงามของทะเลสาบอาชิ ณ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่

• อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย 1 วันเต็ม หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริมสวนสนุกโตเกียวดิสนีย์แลนด์

• ให้ท่านได้ผ่อนคลาย แช่น้าแร่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์ อิ่มไม่อั้น


กำหนดการเดินทาง : 2 - 7 / 3 - 8 / 4 - 9 พฤษภาคม 2561

โปรแกรม : KYUSHU SAKURA
รหัสทัวร์ : FUKJG002
ประเทศ : ญี่ปุ่น
ระยะเวลาทัวร์ : 5 วัน 3 คืน
สายการบิน :THAI AIRWAYS
ราคา : 44,900 บาท

• ชม “บ่อน้ำแร่จิโคกุ” บ่อน้ำแร่ธรรมชาติที่มีสีสีฟ้ำสวยสดใส เหมือนน้ำทะเล

• นั่งกระเช้ำขึ้นสู่จุดชมวิว “ภูเขาอินาซะ” ซึ่งตั้งอยู่ที่ควำมสูง 333 เมตร สัญลักษณ์เมืองนางาซากิ

• ชม “หมู่บ้านยูฟูอิน” หมู่บ้านหัตกรรมและต้นกำเนิด OTOP

• ให้ท่านได้ผ่อนคลาย แช่น้ำแร่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์ อิ่มไม่อั้น


กำหนดการเดินทาง : 28 มีนำคม - 1 เมษายน 2561 / 29 มีนาคม - 2 เมษายน 2561

3 - 7 เมษายน 2561 (วันจักรี)

โปรแกรม : Japan Alps NO.1
รหัสทัวร์ : HNDJG012
ประเทศ : ญี่ปุ่น
ระยะเวลาทัวร์ : 6 วัน 3 คืน
สายการบิน :THAI AIRWAYS
ราคา : 46,900 บาท

• ชมความงามกับเส้นทางเจแปนแอลป์สุดยอดของการท่องเที่ยวที่ถูกขนานนามว่า "หลังคาแห่งญี่ปุ่น"

• ชม"ปราสาทมัตสึโมโต้" สัญลักษณ์ของเมืองและได้ชื่อว่าเป็น 1 ใน 3 ปราสาท สวยงามที่สุดของญี่ปุ่น

• ความสวยงามของ “ชมดอกซากุระ” ณ สวนสาธารณะปราสาททาคาโตะ (สาหรับเดือนเมษายน)

• ชมทุ่ง “ทิวลิป” ณ สวนสาธารณะฮานาโนะมิยาโกะ (สาหรับเดือนพฤษภาคม)


กำหนดการเดินทาง : เดือน 16 - 21 เมษายน 2561 //17 - 22 / 18 - 23 / 25 - 30 เมษายน 2561 / 2 - 7 / 8 - 13 พฤษภาคม 2561 / 9 - 14 / 10 - 15 พฤษภาคม 2561 (วันพืชมงคล)

โปรแกรม : Japan Alps NO.3
รหัสทัวร์ : NGOJG010
ประเทศ : ญี่ปุ่น
ระยะเวลาทัวร์ : 6 วัน 3 คืน
สายการบิน :THAI AIRWAYS
ราคา : 46,900 บาท

• ชมความงามกับเส้นทางเจแปนแอลป์สุดยอดของการท่องเที่ยวที่ถูกขนานนามว่า "หลังคาแห่งญี่ปุ่น"

• ชมหมู่บ้านมรดกโลก “ชิราคาวาโกะ” อยู่ท่ามกลางหุบเขาที่อุดมสมบูรณ์

• สัมผัสกลิ่นอายเมืองเก่า "เมืองทาคายาม่า" ทียังคงอนุรักษ์ความเป็นอยู่ เมื่อสมัยเอโดะกว่า 300 ปี

• ให้ท่านได้ผ่อนคลาย แช่น้ำแร่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์ อิ่มไม่อ้ัน


กำหนดการเดินทาง : เดือน 25 - 30 พฤษภาคม 2561 (วันวิสาขบูชา )

โปรแกรม : Japan Alps NO.2
รหัสทัวร์ : NGOJG011
ประเทศ : ญี่ปุ่น
ระยะเวลาทัวร์ : 6 วัน 3 คืน
สายการบิน :THAI AIRWAYS
ราคา : 48,900 บาท

• ชมความงามกับเส้นทางเจแปนแอลป์สุดยอดของการท่องเที่ยวที่ถูกขนานนามว่า "หลังคาแห่งญี่ปุ่น"

• ชมหมู่บ้านมรดกโลก “ชิราคาวาโกะ” อยู่ท่ามกลางหุบเขาที่อุดมสมบูรณ์

• ชมทุ่ง “ทิวลิป” ณ สวนสาธารณะฮานาโนะมิยาโกะ

• ให้ท่านได้ผ่อนคลาย แช่น้าแร่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์ อิ่มไม่อั้น


กำหนดการเดินทาง : เดือน 2 - 7 / 8 - 13 พฤษภาคม 2561 // 9 – 14 / 11 - 16 พฤษภาคม 2561 (วันพืชมงคล)

โปรแกรม : Love Takayama NO.1
รหัสทัวร์ : HNDJG013
ประเทศ : ญี่ปุ่น
ระยะเวลาทัวร์ : 6 วัน 3 คืน
สายการบิน :THAI AIRWAYS
ราคา : 48,900 บาท

• ความสวยงามของ “ชมดอกซากุระ” ณ สวนมารุยามะ

• ชมความงามของ เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว ณ Nabana no Sato

• ชมความสวยงามของ “ดอกซากุระ” หนึ่งสัญลักษณ์ของญี่ปุ่น ณ สวนอุเอะโนะ

• ให้ท่านได้ผ่อนคลาย แช่น้าแร่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์ อิ่มไม่อั้น


กำหนดการเดินทาง : เดือน 3 - 8 / 4 - 9 เมษายน 2561 (วันจักรี)

โปรแกรม : Japan Spring Flower NO.1
รหัสทัวร์ : HNDJG008
ประเทศ : ญี่ปุ่น
ระยะเวลาทัวร์ : 6 วัน 3 คืน
สายการบิน :THAI AIRWAYS
ราคา : 49,900 บาท

• ชมความงามของ เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว ณ Nabana no Sato

• ความสวยงามของ “ชมดอกซากุระ” ปราสาททาคาโตะ

• ชมหมู่บ้านมรดกโลก “ชิราคาวาโกะ” อยู่ท่ามกลางหุบเขาที่อุดมสมบูรณ์

• ให้ท่านได้ผ่อนคลาย แช่น้าแร่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์ อิ่มไม่อั้น


กำหนดการเดินทาง : เดือน 15 - 20 เมษายน 2561 (วันสงกรานต์) //19 - 24 เมษายน 2561

โปรแกรม : Japan Spring Flower NO.2
รหัสทัวร์ : NGOJG007
ประเทศ : ญี่ปุ่น
ระยะเวลาทัวร์ : 6 วัน 3 คืน
สายการบิน :THAI AIRWAYS
ราคา : 49,900 บาท

• สัมผัสทัศนียภาพที่งดงาม ณ “คามิโคจิ” สะพานแขวนที่ทาจากไม้และทิวเขาที่สวยงาม

• ความสวยงามของ “ชมดอกซากุระ” ณ สวนสาธารณะปราสาททาคาโตะ

• ชมทุ่ง “พิ้งค์มอส” ณ SHIBAZAKURA PARK

• ชมทุ่ง “ทิวลิป” ณ สวนสาธารณะฮานาโนะมิยาโกะ

• เก็บอิ่มไม่อั้น “สตอเบอรี่สดๆในสวน” ให้ท่านได้ฟินเฟอร์


กำหนดการเดินทาง : เดือน 16 - 21 เมษายน 2561 (ชดเชยวันสงกรานต์) / 18 - 23 / 19 - 24 / 20 - 25 เมษายน 2561

โปรแกรม : Love Sakura NO.3
รหัสทัวร์ : NRTJG004
ประเทศ : ญี่ปุ่น
ระยะเวลาทัวร์ : 6 วัน 4 คืน
สายการบิน :THAI AIRWAYS
ราคา : 54,900 บาท

• ชมมรดกโลกวิหารใหญ่ “วัดโทไดจิ” ณ เมืองนารา พร้อมกวางน้อยคอยต้อนรับ

• รื่นรมย์ชมทิวทัศน์ด้วยการนั่ง “รถไฟสายโรแมนติก” ชมดอกซากุระ สองข้างทาง

• ความสวยงามของ ชมดอกซากุระ อาทิเช่น PHILOSOPHER’S PATH, สวนอุเอะโนะ

• ชมความงามของ “เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว ณ Nabana no Sato”


กำหนดการเดินทาง : เดือน 29 มีนาคม - 3 เมษายน 2561

โปรแกรม : Love Sakura NO.2
รหัสทัวร์ : NGOJG005
ประเทศ : ญี่ปุ่น
ระยะเวลาทัวร์ : 7 วัน 4 คืน
สายการบิน :THAI AIRWAYS
ราคา : 55,900 บาท

• รื่นรมย์ชมทิวทัศน์ด้วยการนั่ง “รถไฟสายโรแมนติก” ชมดอกซากุระ สองข้างทาง

• ความสวยงามของ ชมดอกซากุระ อาทิเช่น PHILOSOPHER’S PATH, สวนอุเอะโนะ

• ชมความงามของ “เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว ณ Nabana no Sato”

• ให้ท่านได้ผ่อนคลาย แช่น้าแร่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์ อิ่มไม่อั้น


กำหนดการเดินทาง : เดือน 3-9 เมษายน 2561 (วันจักรี)

โปรแกรม : LOVE JAPAN ALPS
รหัสทัวร์ : OSAJG009
ประเทศ : ญี่ปุ่น
ระยะเวลาทัวร์ : 7 วัน 4 คืน
สายการบิน :THAI AIRWAYS
ราคา : 59,900 บาท

• ความสวยงามของ “ชมดอกซากุระ” ณ สวนสาธารณะปราสาททาคาโตะ (สาหรับเดือนเมษายน)

• ชมทุ่ง “ทิวลิป” ณ สวนสาธารณะฮานาโนะมิยาโกะ (สาหรับเดือนพฤษภาคม)

• เก็บอิ่มไม่อั้น “สตอเบอรี่สดๆในสวน” ให้ท่านได้ฟินเฟอร์

• ชมทุ่ง “พิ้งค์มอส” ณ SHIBAZAKURA PARK

• ให้ท่านได้ผ่อนคลาย แช่น้าแร่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์ อิ่มไม่อั้น


กำหนดการเดินทาง : เดือน 16 - 22 เมษายน 2561 (ชดเชยวันสงกรานต์) //4 - 10 พฤษภาคม 2561

โปรแกรม : Love Songkran Sakura
รหัสทัวร์ : OSAJG003
ประเทศ : ญี่ปุ่น
ระยะเวลาทัวร์ : 7 วัน 4 คืน
สายการบิน :THAI AIRWAYS
ราคา : 69,900 บาท

• รื่นรมย์ชมทิวทัศน์ด้วยการนั่ง "รถไฟสายโรแมนติก" ถือว่าเป็นเสน่ห์ของรถไฟเก่านี้

• ความสวยงามของ “ชมดอกซากุระ” อาทิเช่น ปราสาทมัตสึโมโต้ และ ปราสาททาคาโตะ

• เปลี่ยนอิริยาบถ “นั่งกระเช้าโอวาคุดานิ” ชิมไข่ดาเชื่อว่าเสริมอายุอีก 7ปี

• ให้ท่านได้ผ่อนคลาย แช่น้าแร่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์ อิ่มไม่อั้น


กำหนดการเดินทาง : เดือน 10 - 16 / 12 - 18 เมษายน 2561 (วันสงกรานต์) //11 – 17 เมษายน 2561 (วันสงกรานต์) (เปิดคณะเพิ่ม)

โปรแกรม : MIRACLE KOREA  
รหัสทัวร์ : ICNSM001 ประเทศ : เกาหลี
ระยะเวลาทัวร์ : 5 วัน 3 คืน สายการบิน : JIN AIR (LJ)
ราคา : 14,900 บาท

• เกาะนามิ - ไร่สตรอเบอร์รี่ - ชมงานเทศกาลประดับไฟในเกาหลี Lighting Festival

• Lotte World + Lotte World Aquarium + Lotte Tower (รวมบัตร) - ช้อปปิ้งฮงแด
• ศูนย์โสม - ศูนย์สมุนไพรเข็มสนแดง - Cosmetic Shop - พระราชวังซางด๊อก - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + ทากิมจิ + ฮันบก
• ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู - โรงงานเจียระไนพลอย - HYUNDAI PREMIUM GIMPO OUTLET - ซุปเปอร์มาเก็ตละลายเงินวอน

กำหนดการเดินทาง : มีนาคม 2561

TAIWAN FLOWER FESTIVAL  
รหัสทัวร์ : TPEZT003 ประเทศ : ไต้หวัน
ระยะเวลาทัวร์ : 5 วัน 3 คืน สายการบิน :NOK SCOOT (XW)
ราคาเริ่มต้น : 15,777 บาท
• ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - เจียอี้
• เจียอี้ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ร้านใบชา – ไทจง
• ไทเป – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101


กำหนดการเดินทาง : กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2561

EASY PINK BLOSSOM IN TAIWAN  
รหัสทัวร์ : TPESH002 ประเทศ : ไต้หวัน
ระยะเวลาทัวร์ : 5 วัน 3 คืน สายการบิน :NOK SCOOT (XW)
ราคาเริ่มต้น : 16,999 บาท
• วัดจงไถซานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง
• ชมซากุระ - แวะชิมพายสับปะรด – ช้อปปิ้งศูนย์เครื่องประดับ - COSMETIC CENTER - DUTY FREE - ช้อปปิ้งตลาดซื่อหลิน
• ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น - อุทยานเย่หลิว - อนุสรณ์สถานดร.ซุนยัดเซ็น - ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89)


กำหนดการเดินทาง : มกราคม - มีนาคม 2561

ไต้หวัน ขึ้นตึก101 วัดเสวียนจ้าง  
รหัสทัวร์ : TPESH001 ประเทศ : ไต้หวัน
ระยะเวลาทัวร์ : 5 วัน 3 คืน สายการบิน :NOK SCOOT (XW)
ราคาเริ่มต้น : 18,999 บาท
• ผูหลี่-วัดพระถังซัมจั๋ง-ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเสวียนจ้าง-วัดเหวินหวู่-ไทจง
• ไทเป-ร้านขนมเหว่ยเก๋อ-อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว-ศูนย์สร้อยสุขภาพ-ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
• DUTY FREE-ตึกไทเป 101 (รวมค่าขึ้นตีกชั้น 89)-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-วัดหลงซาน
ช้อปปิ้งซีเหมินติง


กำหนดการเดินทาง : 19 - 23 มีนาคม 2561

โปรแกรม : Hilight Turkey
รหัสทัวร์ : TURZE001
ประเทศ : ตุรกี
ระยะเวลาทัวร์ : 8 วัน 5 คืน

สายการบิน :Qatar Airways
ราคา : 29,999 บาท

• โดฮา –อิสตันบูล – BLUE MOSQUE – สุเหร่าเซนต์โซเฟีย – ล่องเรือบอสฟอรัส
• อิสตันบูล – เมืองบูซ่าร์ – GRAND MOSQUE เมืองบูซ่าร์ – อิซเมีย

• เมืองคูซาดาซี – บ้านพระแม่มารี – เมืองโบราณเอฟฟิซุส – ปราสาทปุยฝ้าย – เฮียราโพลิส


กำหนดการเดินทาง : มกราคม – มีนาคม 2561 

Super Shock!! พม่า ไหว้พระ 9 วัดดัง  
รหัสทัวร์ : MMRBES010

ประเทศ : พม่า
ระยะเวลาทัวร์ : 1 วัน สายการบิน : Thai Lion Air (SL)
ราคา : เริ่มต้น 4,999 บาท
ทัวร์คุณภาพ ทัวร์พม่า
• ย่างกุ้ง-พระหินอ่อน-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง-พระนอนตาหวาน-วัดหงาทัตยี-เทพทันใจ-เทพกระซิบ


กำหนดการเดินทาง : ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561